สภาการพยาบาลจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล อีกทั้งทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ สถานพยาบาล และสถาบันทางการศึกษาด้านการพยาบาล ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเป็นประธานอำนวยการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งถือว่าวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงสำเร็จการศึกษาด้านวิชาการพยาบาลจากโรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้ (ปัจจุบันคือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) จากนั้นทรงศึกษาเพิ่มเติมที่วิทยาลัยซิมมอนส์ และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซทท์ ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนางานด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนในประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักในปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนด้านสุขอนามัยโรคภัยต่าง ๆ ของประชาชนในชนบทที่ห่างไกล คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั่วประเทศ จึงพร้อมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตลอดจนพร้อมใจกันประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้แผ่ไพศาล

ดาวน์โหลดภาพในงานได้ที่… https://drive.google.com/.../16HCU9A_51abN402w1DyVV...