สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับโลก

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แก่พยาบาลดีเด่นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ นางสาวแฟดวา อาเมด อัฟฟารา (Miss Fadwa Ahmed AFFARA) อายุ 77 ปี จากสหราชอาณาจักร โดย นายมาร์ก กุดดิง (H.E. Mr. Mark Gooding) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนในการรับพระราชทานรางวัลฯ ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เออร์ลินดา คาสโตร พาลากานัส (Professor Dr. Erlinda Castro PALAGANAS) อายุ 64 ปี จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นกลุ่มพยาบาลจากรัฐอิสราเอล ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นูริท เวกเนอร์ (Professor Dr. Nurith WAGNER) อายุ 81 ปี และศาสตราจารย์ ดร. มิเรียม เฮิร์ชเฟลด์ (Professor Dr. Miriam Judith HIRSCHFELD) อายุ 80 ปี อันมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ทูตานุทูต และผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รางวัลนี้ ได้จัดให้มีขึ้นปีละ 1 รางวัลทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 22 ปี อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาคัดเลือกพยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษย์ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต