ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง ยกเลิกการสะสมหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019