ขอเชิญร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์(ร่าง)ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ....        ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถาบัน ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขา เข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์(ร่าง)ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. .... ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 8.30 – 14.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ฯ ด้วยการ สแกน QR Code

 

** ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ฯ

** กำหนดการสัมมนาประชาพิจารณ์ฯ