รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและเครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ประจำปี 2560 เขตสุขภาพที่ 6 (8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง) ณ ห้องประชุมรำไพพรรณี ชั้น 7  อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในความเป็นวิชาชีพ ความตระหนักในการรักษามาตรฐาน รักษาจริยธรรมการประกอบวิชาชีพฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้แทนสภาการพยาบาลประจำจังหวัด ในการนี้นายกสภาการพยาบาลบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสภาการพยาบาล” พร้อมทั้ง ตอบข้อซักถามของสมาชิกในประเด็นต่างๆ และรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีสมาชิกสภาการพยาบาลให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 200 คน

พร้อมกันนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและคณะ ประกอบด้วย  ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล, นางนวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา กรรมการสภาการพยาบาล และ ดร.ราศี   ลีนะกุล ที่ปรึกษาสภาการพยาบาลฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ไปเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรคการทำงาน ตอบข้อซักถามของพยาบาลใน รพสต.