สภาการพยาบาลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Workshop for Coaching Ethics" สำหรับองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล       สภาการพยาบาล โดยศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Workshop for Coaching Ethics" สำหรับองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาล ในการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมสู่ Best Practice และ Nursing Ethics Learning Center ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความมั่นใจ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีองค์กรพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม 43 แห่ง จำนวนกว่า 140 คน ณ ห้องประชุมสองฝั่งคลอง โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี   

ภาพบรรยากาศการประชุม : https://drive.google.com/.../1zje3qdZxvgkAeYPyou5yINnx...