ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการพยาบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวารสาร)