รวมข่าว ���������������������������������������������������