รวมข่าว ������������������������������������������������������������������������������������������