สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 4          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาการพยาบาลแก่สมาชิกสภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 4 เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “สภาการพยาบาลกับการผดุงความเป็นธรรมให้กับสมาชิก” พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ อาทิ ดร.วิทย์ มงคลวิสุทธิ์ ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์ อาจารย์กรรณิการ์ ปัญญาอมรวัฒน์ อาจารย์สตรีรัตน์ ธาดากานต์ ร่วมบรรยาย อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สนใจเข้าร่วมประชุม 120 คน

สำหรับการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการ “การประชุมวิชาการ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความรู้การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างมืออาชีพ และนำความรู้จากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและการแก้ไขขณะเผชิญปัญหา เพื่อสามารถให้การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดให้มีการจัดประชุม จำนวน 7 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน 2566 โดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่สนใจจะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามารถติดตามข่าวการจัดประชุมได้ทางสื่อออนไลน์ของสภาการพยาบาล ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป