คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล        คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวนทั้งสิ้น 79 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก  พลตรีหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566