สภาการพยาบาลจัดสัมมนารับฟังความเห็น (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาล และหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. .....      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความเห็น (ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ และหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ..... โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร  สินธุ ประธานคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ ประธานคณะทำงานปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายและร่วมอภิปรายตอบข้อซักถาม มีผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล อาจารย์ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพยาบาลและการรับรองสถาบันการศึกษา คณะกรรมการและผู้บริหารสภาการพยาบาล ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 4 สภาการพยาบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom จำนวนทั้งสิ้น 576 ท่าน