ประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2561เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ จัดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2561 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องฟอร์จูนแพธธินั่ม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ ร่วมสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และติดตามการดำเนินโครงการผลิตบุคลากรพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ซึ่งโครงการระยะที่ 1 ได้ผลิตพยาบาลที่จบการศึกษาไปแล้ว จำนวน 2 รุ่น และรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 กำลังอยู่ระหว่างการศึกษา จากการดำเนินการตามโครงการนั้น มูลนิธิรางวัลฯ ยังขยายโครงการระยะที่ 2 เพื่อรับนักศึกษาอีกจำนวน 6 รุ่น ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรอัตราการบรรจุของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2568 ปีละ 50 อัตรา เป็นระยะเวลา 9 ปี รวมทั้งสิ้น 450 อัตรา เพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพต่อไป โดยประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมในวาระการกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นรางวัลจากการคัดเลือกพยาบาลที่ทำคุณประโยชน์แก่พยาบาลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกประเทศทั่วโลก ว่ามีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตนั้น โดยพิธีฯ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้