คณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาศึกษาดูงานฯ ที่สภาการพยาบาล           รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารสภาการพยาบาล ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง              

                  
                         ในการนี้นายกสภาการพยาบาลได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ อาทิ ระบบบริการสุขภาพ บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย โดยผู้เข้าศึกษาดูงานให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพกันอย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561