สภาการพยาบาลแจ้งเตือนการรับจ้างและว่าจ้างทำแบบทดสอบฯ เพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ถือเป็นการกระทำผิด ซึ่งมีบทลงโทษ       การรับจ้างและว่าจ้างทำแบบทดสอบฯ เพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ถือเป็นการกระทำผิด ซึ่งมีบทลงโทษ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
-รับจ้างทำข้อสอบเก็บหน่วยคะแนน CNEU กรณียังไม่มีผู้ว่าจ้าง   พักใช้ใบอนุญาต     1     เดือน
-รับจ้างทำข้อสอบเก็บหน่วยคะแนน CNEU กรณีมีผู้ว่าจ้างแล้ว    พักใช้ใบอนุญาต     3     เดือน
-ว่าจ้างทำข้อสอบเก็บหน่วยคะแนน  CNEU   พักใช้ใบอนุญาต     3    เดือน

บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จะถูกดำเนินคดีอาญา