อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานสภาวิศวกร        อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่หนึ่ง (ดร.กฤษดา แสวงดี) พร้อมคณะ จากสภาการพยาบาล เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการสอบวัดความรู้ ระบบการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ และระบบการจัดการอื่นของสภาวิศวกร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร ซอยลาดพร้าว 54 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567  โดยได้พบกับนายกสภาวิศวกร (ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ) ได้รับการต้อนรับและการบรรยายให้ความรู้จากอุปนายกสภาวิศวกร คนที่หนึ่ง (นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์) นายชิงชัย เอี่ยมสิทธิ์พันธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวกันต์ณัฐฐา เซ่งไพเราะห์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะ

        การศึกษาดูงาน ได้ทราบว่าสภาวิศวกรเป็นองค์กรที่มี Digital Transformation อย่างสมบูรณ์แบบมีระบบบริการสมาชิกในรูปแบบ Service on cloud ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลกับกรมการปกครอง โดยมีการเข้าใช้งานเป็นรูปแบบ Single Sign-On login ครั้งเดียวใช้งานได้ทุกระบบสะดวกและปลอดภัยด้วยการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน 2-factor Authentication และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ DGA (Digital Government Development Agency หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) : สพร.) โดยสภาวิศวกรจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในการเชื่อมโยงข้อมูล การดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ การอบรม การเก็บหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง เป็นออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งทำให้สมาชิกเข้าถึงบริการและขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ เพิ่มมากขึ้น