คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล      คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 62 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิง ดร.ศศิพร อุ่นใจชน อนุกรรมการวิเทศสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567