สภาการพยาบาล สนับสนุนการผลิตพยาบาลที่ได้มาตราฐาน ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน