สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการออนไลน์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “พยาบาลกับการบริหารงานพัสดุ”    เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 สภาการพยาบาล โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาการพยาบาลแก่สมาชิกสภาการพยาบาล จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ โครงการสร้างเสริมความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ครั้งที่ 2 เรื่อง “พยาบาลกับการบริหารงานพัสดุ” โดยมีคุณเสมอ กาฬภักดี ที่ปรึกษางานด้านกฎหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และประจำห้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอาจารย์จันฑนา จินดาถาวรกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “พยาบาลกับการบริหารงานพัสดุ” เพื่อเป็นการส่งเสริม เพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่พยาบาล ในการปฏิบัติหน้าที่การพยาบาลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ และปลอดภัยจากการถูกร้องเรียนทางด้านจริยธรรมและกฎหมายบ้านเมือง ณ ห้องประชุม ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 2 สภาการพยาบาล โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กว่า 1,000 คน