ปฏิญญาพยาบาล ปี 2567      ในโอกาสที่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 สภาการพยาบาล: บริการพยาบาลนิยามใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ซึ่งจัดโดยสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,120 คน ได้ร่วมกันจัดทำปฏิญญาพยาบาล 2567 เพื่อให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามที่ตกลงกันในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศไทย

 

ดาวน์โหลด : ปฏิญญาพยาบาล 2567