พรบ. และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ฯ- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑   รายละเอียด

- พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑   รายละเอียด

- พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖   รายละเอียด

- พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๘ ) พ.ศ. ๒๕๔๖    รายละเอียด

- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕   รายละเอียด

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒    รายละเอียด

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐   รายละเอียด

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙   รายละเอียด

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒   รายละเอียด