นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงานฯ         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ตามการจัดการเรียนการสอนวิชา 252 731 ระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณสุข ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการทำงานขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 เป็นผู้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 5 เดือนมิถุนายน 2561

 

ประกาศ

     สมาชิกที่ต้องการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และคำร้องอื่นที่หน่วยทะเบียนฯ ให้ยื่นผ่านระบบ Web Application แล้วพิมพ์แบบคำขอส่งมาที่สภาการพยาบาลรวมทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียม (RQ01) จากระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจากสภาการพยาบาลได้ยกเลิกการยื่นคำร้องทำการต่าง ๆ ในช่องทางเดิมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

     ทั้งนี้ หากสมาชิกไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้