นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูงานฯ         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ตามการจัดการเรียนการสอนวิชา 252 731 ระบบบริการสุขภาพและนโยบายสาธารณสุข ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสภาการพยาบาลเพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย และภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการทำงานขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 เป็นผู้ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 5 เดือนมิถุนายน 2561