การศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือวิชาการ และการตรวจสอบหน่วยคะแนนการศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือวิชาการ เล่มที่ 20

เรื่อง พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (Nurse Led in Overweight Management)

              สมาชิกที่ต้องการลงทะเบียนซื้อหนังสือหนังสือวิชาการ เล่มที่ 20 เรื่อง พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน ในการศึกษาด้วยตนเองเพื่อเก็บหน่วยคะแนน ต้องยื่นคำร้องขอลงทะเบียนซื้อหนังสือวิชาการ และการชำระค่าธรรมนียม (RQ01) ผ่านระบบ Web Application เท่านั้น เนื่องจาก สภาการพยาบาลจะยกเลิกการยื่นขอลงทะเบียนหนังสือวิชาการในช่องทางเดิม ทั้งนี้ หากสมาชิก ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องดังที่กล่าวมาข้างต้น สภาการพยาบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้

>>> ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสะสมหน่วยคะแนนจากหนังสือวิชาการ <<<


>>> วิธีการลงทะเบียน E-mail เพื่อใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก (ครั้งแรก) <<<

>>> การลงทะเบียนหนังสือวิชาการ_กรณีเคยเข้าใช้งานแล้ว<<<  

>>> วิธีการตรวจสอบหน่วยคะแนน <<<