การศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือวิชาการ และการตรวจสอบหน่วยคะแนน

สภาการพยาบาลจะดำเนินคดีจริยกรรมกับสมาชิก "ผู้รับจ้าง" และ "ผู้ว่าจ้าง" ทำแบบทดสอบเพื่อเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องจากหนังสือวิชาการของสภาการพยาบาล 
และจะดำเนิน "คดีอาญา" กับ ผู้รับจ้าง ที่ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทุกกรณี


>>> ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสะสมหน่วยคะแนนจากหนังสือวิชาการ <<<

>>> วิธีการลงทะเบียน E-mail เพื่อใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นบริการสมาชิก (ครั้งแรก) <<<

>>> การลงทะเบียนหนังสือวิชาการ_กรณีเคยเข้าใช้งานแล้ว<<<  

>>> วิธีการตรวจสอบหน่วยคะแนน <<<