คณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สภาการพยาบาลคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 1  จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พยน.111 การพัฒนาวิชาชีพและศาสตร์ทางการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา