พิธีวางพานพุ่ม เนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561”สภาการพยาบาล มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และกองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันจัดงาน “วันพยาบาลแห่งชาติ” และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสภานายกพิเศษแห่งสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีฯ รศ.สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลฯ และ ดร.ธีรพร สถิรอังกูร ผู้อำนวยกองการพยาบาล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอย่างสูงยิ่ง และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล สภาการพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทั้งสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล โดยในปีนี้  ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพได้ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะ และพร้อมใจจัดกิจกรรมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปขึ้นในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ