คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล ตามโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียน เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพและมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561