ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 26 เรื่อง เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า Value Based Nursing Care For Better Lifeสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 26 เรื่อง เพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีกว่า 
Value Based Nursing Care For Better Life ในวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องราชาบอลรูม อาคาร 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ็เบ็ทาวเวอร์) ถนนดำรงรักษ์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-411-0329, 02-866-2585

ใบสมัครประชุมวิชาการฯ 

กำหนดการประชุมวิชาการฯ