รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ จัดบรรยายพิเศษ ภารกิจและหน้าที่ของสภาการพยาบาลต่อการดูแลสมาชิก และควบคุมมาตรฐานการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ในนามสภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภารกิจและหน้าที่ของสภาการพยาบาลต่อการดูแลสมาชิก และการควบคุมมาตรฐานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561