รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในการเปิดการประชุมการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมการสรุปบทเรียนพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพกรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จ วิเคราะห์รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และสังเคราะห์ข้อเสนอ เชิงนโยบายเพื่อพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบสุขภาพ กรณีการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการโครงการฯ สภาการพยาบาล ประธานพยาบาลเขตสุขภาพ และพยาบาลผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลผู้สูงอายุจาก 13 เขตสุขภาพ ได้ร่วมกันนำข้อมูลจากการดำเนินงานโครงการมาสังเคราะห์สรุปบทเรียนการจัดการระบบการดูแลระยะยาว จัดทำร่างรูปแบบการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป