คณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมสภาการพยาบาลคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ นำคณะนักศึกษา จำนวน 162 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กรวิชาชีพ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาล การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสภาการพยาบาลและสมาชิก รวมทั้งภารกิจต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพยาบาล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562