คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงานคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พช 4413 ปฏิบัติการภาวะผู้นำทางการพยาบาลและการบริหาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพ อีกทั้งมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562