คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซ็นหลุยส์ นำโดย ผศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Widya Mandala และ STIKES Bali ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงาน สภาการพยาบาลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ระบบการกำกับคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลของ สภาการพยาบาลไทย” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562<