สภาการพยาบาลจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend Care โดย Miss Cherrie Lowe ผู้บริหารจาก Trend Care Systems Pty Ltd ประเทศออสเตรเลียสภาการพยาบาลจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ Trend Care ซึ่งเป็นการสาธิตการใช้โปรแกรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล และฝ่ายการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจาก Miss Cherrie Lowe ผู้บริหารจาก Trend Care Systems Pty Ltd ประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากรบรรยาย ด้วยสภาการพยาบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และผู้บริหารการพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพขององค์กรพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมของการบริหารจัดการแนวใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์สุปานี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562