คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสภาการพยาบาลคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภาการพยาบาล และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการพยาบาลในประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิชาชีพของสภาการพยาบาล รวมทั้งกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562