คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำนักศึกษาพยาบาลจาก Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอร์เวย์ เข้าศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ผศ.ดร.สายฝน ม่วงคุ้ม นำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์จาก Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอร์เวย์ จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงาน  สภาการพยาบาลและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการควบคุมมาตรฐานทางด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลและการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล” เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562

<
img alt="" src="http://www.tnmc.or.th/images/userfiles/images/4(24).JPG" class="w-100" />