ตัวแทนพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมสมทบทุน “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ ”รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และคณะกรรมการสภาการพยาบาล รับมอบเงินสมทบทุนเข้า “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่” จำนวน 320,400 บาท จาก ดร.กันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล ตัวแทนกลุ่มพยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา