สภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดน้ำขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพสภาการพยาบาล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และ รศ.สุปราณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีรดน้ำขอพร เพื่อแสดงกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ เนื่องใน วันสงกรานต์ โดยนายกสภาการพยาบาล ประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร และมอบของที่ระลึกแด่พยาบาลอาวุโส พร้อมด้วยนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ คณะกรรมการสภาการพยาบาล คณะกรรมการสมาคมพยาบาล ฯ ผู้บริหารการพยาบาลจากสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กว่า 250 ท่าน เข้าร่วมรดน้ำขอพรกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องราชนครินทร์ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล