ตัวแทนจากสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ และมูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ร่วมสมทบทุน “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาลฯ"ตัวแทนจากสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ร่วมสมทบทุน “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่”

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล รับมอบเงินสมทบทุนเข้า “กองทุนช่วยเหลือเบื้องต้นแก่สมาชิกสภาการพยาบาล ที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่” จำนวน 50,000 บาท จากตัวแทนสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และมูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร เพื่อใช้ในการช่วยเหลือพยาบาลที่ประสบภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมตัวแทนเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ในงานกตเวทิตาคารวะ แด่พยาบาลอาวุโสผู้ทำคุณประโยชน์แด่วิชาชีพ ณ ห้องโถง อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา