คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานสภาการพยาบาล เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์บรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่และภารกิจของสภาการพยาบาลในการควบคุมมาตรฐานทางด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของประเทศไทย ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา