นายกสภาการพยาบาลร่วมแสดงความยินดีแดกรรมการสภาการพยาบาลที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ ประจำปี 2561รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5/62 โดยมีสาระสำคัญนอกเหนือจากวาระตามปกติแล้วยังมีการรายงานสรุปผลการประชุมเสวนาเรื่อง ปัญหาความรุนแรงในห้องฉุกเฉินและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นความร่วมมือของแพทยสภา และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาล และร่วมสรุปผลการประชุมการจัดเวทีพัฒนานโนยบายที่สนับสนุนการพัฒนาบทบาทพยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีการดูแลระยะยาว พร้อมทั้งร่วมวางนโยบายเพื่อการพัฒนารูปแบบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เป็นหน่วยบริการร่วมเพื่อให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโอกาสนี้ นางกรรณิการ์ ปัญญาอมรรัตน์ กรรมการสภาการพยาบาล มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี พ.ศ.2561 สาขาผู้นำทางการพยาบาลระดับนโยบาย  และรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภาการพยาบาล มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับนางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย ในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นครุฑทองคำ ประจำปี 2561  ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาล ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา