คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากประเทศออสเตรเลียและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจาก Faculty of Health, Deakin University ประเทศออสเตรเลีย และ The University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนทั้งสิ้น 20 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการจัดโปรแกรมการศึกษาดูงานให้แก่อาจารย์และนักศึกษาต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพและบทบาทความรับผิดชอบของพยาบาลวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสภาการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ และการจัดการฐานข้อมูลของบุคลากรพยาบาล” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562