คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชา BNP417 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ การพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพ อีกทั้งมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562