สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำคณะผู้แทนฯ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ของสภาการพยาบาลสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นำคณะผู้แทนจากกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรและกลุ่มมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพ จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานฝ่ายสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ ของสภาการพยาบาล เกี่ยวกับกระบวนการรับรองปริญญา และกระบวนการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรสภาในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และ รศ.สุปราณี อัทธเสรี ที่ปรึกษาประจำสภาการพยาบาลด้านสอบความรู้ฯ รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562