คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นนักศึกษาชาวไทย 6 คน และนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย 4 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนการสอนวิชา NU949 715 Health System and International Health policies (ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำในระบบบริการสุขภาพ) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำกฎหมายและนโยบายสุขภาพตลอดจนกลไกในการผลักดันนโยบายทั้งในระดับองค์กรวิชาชีพและองค์กรออกกฎหมายระดับประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562