คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students”เมื่อวันที่  29- 30 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล สภาการพยาบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-3 เรื่อง “Ethical Leadership Camp for Nursing Students” ผู้เข้าอบรมเป็นตัวแทนนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาพยาบาลจาก 50 แห่งจำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะผู้นำทางจริยธรรม และนำความรู้ด้านภาวะผู้นำทางจริยธรรมไปใช้ในการพัฒนาโครงการส่งเสริมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลของตนเอง การจัดกิจกรรมครั้งนี้นำโดย รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต และคณะกรรมการของศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล