รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดน ตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2562ตามที่สภาการพยาบาลได้ออกประกาศเรื่องผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2562  ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2562 นั้น

บัดนี้ สภาการพยาบาลได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต จำนวน 48 คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ประจำปีการศึกษา 2562 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้