คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาลคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 136 คน เข้าศึกษาดูงานสภาการพยาบาล ตามการจัดการเรียนวิชา NS439 ประเด็นและแนวโน้มทางการพยาบาล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพการพยาบาลของไทย ภารกิจของสภาการพยาบาลต่อการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกระบวนการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในวิชาชีพ อีกทั้งมีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพการพยาบาลหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ประชาสัมพันธ์สภาการพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562