สภาการพยาบาลจัดประชุมวิชาการเรื่องจริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบวิชาวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 5คณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมแก่สมาชิกสภาการพยาบาล สภาการพยาบาล ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 5” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต กรรมการที่ปรึกษาสภาการพยาบาลและประธานคณะอนุกรรมการผดุงความเป็นธรรมฯ

และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ดังนี้ พลตรีหญิงเบญจมาศ บุญรับพายัพ พลเรือตรีหญิงศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ พันตำรวจเอกหญิงฉัตรสุดา เอื้อมานะพงษ์ นางสาวปิยนุช ประทีปทัศน์ นางสาวอัมภา ศรารัชต์ นางลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ นางอัจฉรา คงกิตติมากุล และนางดวงเดือน บุญญศาสตร์พันธุ์ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องดังกล่าว อาทิ การใช้กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ พยาบาลกับการเผชิญเหตุการณ์ที่ถูกร้องเรียนโดยผู้ใช้บริการ เมื่อพยาบาลเผชิญกับการจัดการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติตามหน้าที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 329 คน

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การใช้จริยธรรมและกฎหมายในการประกอบวิชาชีพที่สามารถให้การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ สร้างความเข้าใจและสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการนำความรู้ จากการถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขขณะเผชิญปัญหา