สภาการพยาบาลจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 34 ปีเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาล ครบรอบ 34 ปี เพื่อร่วมรำลึกถึงคณาจารย์และบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีบทบาทสำคัญในการสถาปนาสภาการพยาบาล รวมทั้งสร้างความตระหนักให้มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารนครินทรศรี สภาการพยาบาล

สภาการพยาบาลเป็นองค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พุทธศักราช 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2528 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมมาตรฐาน การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยอิสระเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งสภาการพยาบาล สภาการพยาบาลได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้พื้นที่ของหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ทำการของสภาการพยาบาลชั่วคราว ต่อมาได้จัดสรรที่ดินภายในบริเวณกระทรวงสำหรับ การก่อสร้างสภาวิชาชีพ สภาการพยาบาลจึงได้ดำเนินการรณรงค์หาทุนสำหรับการก่อสร้างที่ทำการถาวรของสภาการพยาบาลขึ้น และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารนครินทรศรี” ( นะ – คะ – ริน – ทะ – ระ – ศรี ) และได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนครินทรศรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540

ท่านผู้สนใจสามารถอ่านประวัติสภาการพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tnmc.or.th/news/96 หรือชมคลิปแนะนำสภาการพยาบาล ได้ที่ https://youtu.be/0-vqF7N6f2k