สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประจำปี 2562     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

     รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาส 100 ปี คล้ายวันพระราชสมภพ ในปีพุทธศักราช 2543 โดยสภาการพยาบาล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด และเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยง และขจรขจายไปยังนานาชาติ จึงเสนอจัดตั้ง รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ขึ้น

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2543 เป็นต้นมา โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดฯรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ระหว่างปีพุทธศักราช 2543 ถึง 2550 และต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ต่อมาตราบจนปัจจุบัน

     รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ์ จากประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลฯ และจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 รางวัล

     สำหรับในปี พ.ศ. 2562 การพิจารณามอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล สภาการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย จาก 29 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมูลนิธิรางวัลฯ ได้ทำการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการนานาชาติพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลในวันนี้ และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัล ฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง.